Otázka:

Je použitie slovesa navnímať/navnímavať v publicistike prípustné alebo existuje nejaký ekvivalent?

Heslá:

navnímať

Odpoveď:

Sloveso vnímať „zmyslami postihovať, prijímať v podobe vnemov“ nemá nedokonavý náprotivok. Možno to viedlo niektorých používateľov slovenčiny k vlastnému vytvoreniu predponového dokonavého slovesa navnímať. Predpona na- tu vyjadruje istú mieru výsledku nejakej činnosti. Význam slovesa navnímať možno definovať ako „zmyslami postihnúť, prijať v podobe vnemov“ (porov. kosiť – nakosiť, zbierať – nazbierať, čapovať – načapovať ap.). V tomto význame sa sloveso navnímať vyskytuje v textoch Slovenského národného korpusu, porov. Kalina cez celú šírku navnímaného, prežitého, vlastne cez celú šírku svojho vedenia o tomto svete „ukazuje“ to skryté, nepozorovateľné, zahalené. – Extrovert sa zase zastaví a introvertuje – strávi „prvotne navnímané“. – Chcem sa rozprávať, stretnúť nových ľudí, navnímať nové vône, chute, zvuky.

V korpuse však možno nájsť mnoho textov, v ktorých sa sloveso navnímať použilo nevhodne, ako náhrada za iné slovesá. Vybrali sme niekoľko príkladov (v zátvorke uvádzame vhodnejšie sloveso či formuláciu): Takže som si ten prízvuk vymyslela tak, ako som ho mala navnímaný (ako som ho počula, ako som ho opakovane vnímala) vo filmoch. – Chápem, že z bratislavskej kaviarne to môže vyzerať inak, ale stačí sa ísť prejsť po Slovensku a navnímať realitu (spoznať realitu, vniknúť do reality). – ... majú prirodzené liečiteľské schopnosti, často vedia navnímať (vycítiť, precítiť) bolesť iných. – Po nájdení a urovnaní príčin problémov si klient vymení miesto so svojím zástupcom, aby si mohol navnímať (vyskúšať, osvojiť) svoju novú pozíciu (aby sa mohol zžiť so svojou novou pozíciou).

            Skúmané texty ukazujú, že sloveso navnímať má v súčasnosti okazionálny charakter a v mnohých prípadoch sa používa nevhodne.

V Slovníku súčasného slovenského jazyka M – N (2015; slovnik.juls.savba.sk) sa spracovalo ako hovorové podobné sloveso s predponou na- napozorovať s významom „dlhým pozorovaním objaviť, spoznať, zistiť“. V publicistike Vám odporúčame nahradiť sloveso navnímať vhodnými ekvivalentmi s ohľadom na konkrétny kontext. Od slovesa navnímať utvorené opakovacie sloveso navnímavať sa v korpusových textoch objavuje ojedinele.


Otázka z 13. 09. 2022 bola zodpovedaná dňa 13. 09. 2022

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu navnímať