Otázka:

Ako sa nazýva mláďa sovy?

Heslá:

sovča, sovíča, sôvä, holub, holúbä, sôvätko, sova

Odpoveď:

Na pomenovanie mláďaťa sovy máme v najnovších vydaniach Krátkeho slovníka slovenského jazyka a Pravidiel slovenského pravopisu podoby sovča sovíča. Slovo sôvä tiež pomenúva „mláďa sovy“ (je utvorené zo slova sova podobným slovotvorným postupom, aký sa uplatnil pri slovách chlap – chlápä či holub – holúbä), no v súčasnosti sa takmer nepoužíva. Uvádza sa vo výkladovej časti Pravidiel slovenského pravopisu z r. 2000 v kapitole Písanie samohlásky ä na strane 32 (pozri www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf) spolu s podobou sôvätko


Otázka z 16. 01. 2008 bola zodpovedaná dňa 21. 01. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu sovča