Otázka:

V rôznych úradných rozhodnutiach sa píšu skratky v úvodzovkách, napr. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (ďalej len RÚVZ). Je takýto spôsob zápisu správny?

Heslá:

úvodzovky, skratka v úvodzovkách

Odpoveď:

V súčasnosti sa úvodzovky skutočne používajú často nadbytočne. Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (textovú časť nájdete v elektronickej podobe na našej stránke https://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf) sa úvodzovky používajú najmä na označenie doslovných citátov, priamej reči a pri uvádzaní výrazov, od ktorých sa hovoriaci dištancuje (myslí ich ironicky). Úvodzovky sa píšu aj pri uvádzaní výrazov príznačných pre isté prostredie alebo ľudí (ide o štylisticky príznakové slová, napr. slangové, nárečové) a v jazykovedných prácach pri uvádzaní výrazov hodnotených ako nesprávne alebo nevhodné. Názvy kníh, časopisov, umeleckých a vedeckých diel píšeme zvyčajne bez úvodzoviek, v prípade potreby (napr. ak je názov pridlhý a nie je jasné, kde sa končí) ich však možno použiť. Do úvodzoviek sa dávajú aj slová v legislatívnych skratkách v zákonoch (porov. Legislatívne pravidlá tvorby zákonov č. 19/1997 Z. z.), ak sa v texte opakujú viackrát, napr. Ak návrh zákona podáva výbor Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „výbor“), no toto pravidlo sa nevzťahuje na iniciálové skratky.

V príklade, ktorý uvádzate, nie je potrebné dávať skratku do úvodzoviek, prípadne možno v texte v zátvorke slovo len vynechať: Regionálny úrad verejného zdravotníctva (ďalej len RÚVZ); Regionálny úrad verejného zdravotníctva (ďalej RÚVZ).


Otázka z 04. 07. 2022 bola zodpovedaná dňa 04. 07. 2022

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 9 odpovedí k heslu úvodzovky