Otázka:

Ako sa skloňuje názov spoločnosti SLOVMAG? Je pri každom použití názvu nutné používať skratku a. s.?

Heslá:

skloňovanie názvu spoločnosti

Odpoveď:

Názov spoločnosti SLOVMAG odporúčame skloňovať, pričom nepovažujeme za potrebné pri každom použití názvu uvádzať aj skratku právnej formy organizácie a. s. (samozrejme, s výnimkou oficiálnych písomností, napr. zmlúv). Predpokladáme, že názov vznikol ako  skratkové slovo utvorené zo začiatočných slabík niektorých slov, podobne ako názvy SLOVNAFT alebo TANAP. Pri skloňovaní skratkových slov písaných verzálami (veľkými začiatočnými písmenami) sa k základnej podobe pomocou spojovníka pripájajú príslušné pádové prípony, napr. do TANAP-u, v TANAP-e. Niektoré, zväčša frekventované názvy, ktoré pôvodne vznikli ako skratkové slová, sa časom začnú používať v podobe bežných vlastných mien (s veľkým začiatočným písmenom iba na začiatku slova), napr. do Slovnaftu, v Slovnafte. Tak i pri skloňovaní názvu spoločnosti SLOVMAG sú prípustné oba spôsoby zápisu – do SLOVMAG-u i do Slovmagu.

 Zároveň Vás upozorňujeme, že ak sa skratka a. s. (akciová spoločnosť) uvádza za názvom organizácie, čiarka sa dáva aj za skratkou, napr. Váhostav, a. s., Žilina patrí medzi najväčšie stavebné podniky u nás.


Otázka z 22. 07. 2008 bola zodpovedaná dňa 25. 07. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu skloňovanie názvu spoločnosti