Otázka:

Slovo zamykať je odvodené od slova mykať. Platí to aj pre slovo zamknúť? Je slovo priemysel odvodené od slova myslieť? Berie sa pri odvodzovaní do úvahy význam slova?

Heslá:

odvodzovanie, zamykať, zamknúť, priemysel

Odpoveď:

Pri odvodzovaní slov sa berie do úvahy vecný význam slova. Odvodené slová vznikajú tak, že k základovému slovu sa pridávajú slovotvorné predpony alebo slovotvorné prípony. Základové a odvodené slová majú spoločný vecný význam, ktorý sa predponami a príponami obmieňa, posúva alebo mení. Vznikajú tak nové slová. Slovesá zamykaťzamknúť majú spoločný pôvod v praslovanskom slovese mЪknǫti vo význame pohybu. Pred slovotvorný základ (mykať, -mknúť) sa pripojila predpona za-. Pôvod slova priemysel treba hľadať v českom slove průmysl (staršie promysl), prevzatom z ruského promyšľáť „živiť sa (niečím)“, ktoré súvisí so slovom myslieť, myseľ. Môžeme teda povedať, že slovo priemysel etymologicky súvisí so slovesom myslieť, no tento súvis si vzhľadom na význam oboch slov dnes už neuvedomujeme. Vysvetlenie pôvodu slov sa uvádza v Stručnom etymologickom slovníku slovenčiny (2015).

 

 


Otázka z 23. 05. 2022 bola zodpovedaná dňa 23. 05. 2022

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu odvodzovanie