Otázka:

Môžem príslovku piskľavo rozdeliť nasledovne - pisk-ľa-vo? Slovo u-cho sa rozdeľuje takto?

Heslá:

piskľavo, ucho, rozdelenie slov

Odpoveď:

Ako správne uvádzate, príslovku piskľavo možno rozdeliť na rozhraní morfém – pisk-ľa-vo (pisk je koreňová morféma) a na rozhraní slabík – pis-kľa-vo. Žiaci druhého ročníka základnej školy poznajú iba rozdeľovanie slov na rozhraní slabík. Slovník obsahujúci slová rozdelené na slabiky v slovenčine nemáme (iba morfematické slovníky).

Slová u-cho a a-le sú dvojslabičné a podľa pravidla, ktoré spomínate vo svojom maile, pri rozdeľovaní slov zvyčajne neoddeľujeme začiatočnú slabiku slova, ak obsahuje iba jednu samohlásku (okrem úzkych novinových, časopiseckých a pod. stĺpcoch).


Otázka z 03. 03. 2008 bola zodpovedaná dňa 05. 03. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu piskľavo