Heslo: etymológia

Otázka:

Vyšiel v slovenčine etymologický slovník? Aký je pôvod slova lekár?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne podoba noumenon alebo noumén? Nemalo by to byť númen?

celá otázka a odpoveď