Heslo: autorský plurál

Otázka:

V diplomovej práci používam autorský plurál. Môžem napísať takéto vety: "Našou snahou bolo venovať sa skúmaniu MCRE úloh a v širšom slova zmysle vyučovaniu matematiky " a "Ako vhodná príležitosť sa ukázal letný tábor pri počítači organizovaný Katedrou vyučovania informatiky FMFI UK, kde sme pracovali ako vedúci"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Musím používať v záverečnej bakalárskej alebo diplomovej práci množné číslo?

celá otázka a odpoveď