Heslo: ale

Otázka:

Vyslovuje sa v slovách ale, len, alebo mäkké ľ? A prečo je v slovách člen a dovolenka tvrdá spoluhláska l?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aké spoluhlásky sú v slovách deti, deň, nedeľa a jašterica? Pred samohláskou e sú v týchto slovách tvrdé alebo mäkké spoluhlásky?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy sa vo vete pred "ale" čiarka píše a kedy nepíše?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píše sa vo vete „Nevysmievame sa iným, ale im pomôžeme“ čiarka pred ale? Kedy sa čiarka pred ale nepíše?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy sa píše čiarka pred spojkou ale?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedysi sme sa učili, že v beletrii sa nepoužíva bodkočiarka, že veta sa nemá začínať slovom ale a nemá sa končiť slovom však. Je to pravda?

celá otázka a odpoveď