Heslo: úvodzovky

Otázka:

Píše sa v citácii alebo priamej reči pred koncovými úvodzovkami čiarka alebo bodka a akým písmenom sa začína nasledujúca uvádzacia veta? Píše sa v texte pod obrázkami pozostávajúcom z dvoch alebo viacerých viet za poslednou vetou bodka?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Má sa prezývka Doc amerického komentátora, ktorý sa volá Mike Doc Emrick, dať do úvodzoviek?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píše sa bodka pred úvodzovkami alebo za nimi, ak má citácia charakter vety? Napríklad: Podľa definície Bezáka (2015) je migrantom "jednotlivec, ktorý v priebehu pozorovaného obdobia zmenil obec, v prípade Bratislavy a Košíc aj mestskú časť, trvalého pobytu".

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kde sa uvádza bodka pri citáciách, ktoré sú iba v časti vety? Napríklad: Peter povedal, že "Ján sa riaditeľom nikdy nestane". Peter povedal, že "Ján sa riaditeľom nikdy nestane."

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kde sa píše číselný odkaz vo forme indexu, ak je v úvodzovkách celá veta alebo ak patrí k slovu, ktoré je zvýraznené úvodzovkami? Hneď za slovom pred úvodzovkami alebo až za úvodzovkami, prípadne za bodku, ak ide o koniec vety?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa píše interpunkcia, keď sa citát vnútri citátu dostane na koniec textu (citátu), do ktorého je vložený?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ak chcem použiť výrazy, ktoré myslím ironicky, alebo ich použijem v odlišnom význame, môžem to vyznačiť úvodzovkami?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa uvádzajú v texte úvodzovky, ak ide o priamu reč a do nej vložená biblická citácia s úvodzovkami? Je spisovné dať dve úvodzovky za sebou, napríklad v texte Evanjelia podľa sv. Lukáša 18, 9 – 14?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V rôznych úradných rozhodnutiach sa píšu skratky v úvodzovkách, napr. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (ďalej len RÚVZ). Je takýto spôsob zápisu správny?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Akým spôsobom mám označiť anglické slovo v slovenskej vete? Mám používať úvodzovky typické pre angličtinu (obe hore) alebo tie, ktoré sú typické pre slovenčinu?

celá otázka a odpoveď