Otázka:

Je správne spojenie zastávať funkciu?

Heslá:

zastávať funkciu

Odpoveď:

 

 

Dokonavé sloveso zastať má niekoľko významov. V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) sprístupnenom v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk sa uvádza 7 významov. Na 6. mieste nájdete význam „mať schopnosť vykonať istú činnosť“, napr. svoju robotu (si) dobre zastal. V podobnom význame (ako synonymum slovesa vykonávať) sa používa aj nedokonavý tvar slovesa zastávať. Spojenie zastávať funkciu  zodpovedá spisovnej slovenčine a vyjadruje sa ním význam „vykonávať funkciu“.


Otázka z 09. 05. 2017 bola zodpovedaná dňa 09. 05. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zastávať funkciu
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku