Otázka:

Píše sa vo vete „Nevysmievame sa iným, ale im pomôžeme“ čiarka pred ale? Kedy sa čiarka pred ale nepíše?

Heslá:

ale, čiarka pred ale

Odpoveď:

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2013, kapitola 2.4.2. Pripájacia funkcia

 

čiarky) čiarka sa píše pred všetkými stupňovacími a odporovacími priraďovacími spojkami

 

okrem spojok a, i, aj, ani. Pred priraďovacou spojkou ale, ktorou sa vyjadruje odporovací

 

význam, sa čiarka píše vždy. Veta, na ktorú ste sa spytovali, má mať takúto grafickú podobu:

 

Nevysmievame sa iným, ale im pomôžeme.


Otázka z 06. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 11. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 6 odpovedí k heslu ale
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku