Otázka:

Mám problémy so skloňovaním názvov obcí, ktoré majú tvar pomnožného podstatného mena zakončeného na -y, ako napríklad Šahy, Vrútky, Látky, Bruty, Vlachy, Tlmače,

Heslá:

Bruty, Vlachy, Tlmače, Šahy, Vrútky, Látky

Odpoveď:

 

 

 

Pri skloňovaní názvov obcí tvorených pomnožnými podstatnými menami zakončenými na -y rozlišujeme tri typy názvov:

1. Pomnožné podstatné mená ženského rodu, ktoré sa skloňujú ako plurálové tvary vzoru žena. V genitíve majú nulovú pádovú príponu a dlhú kmeňovú slabiku a v lokáli majú príponu -ách/-ach. Takto sa skloňujú názvy obcí ženského rodu ako Šahy – zo Šiah – v Šahách, Vrútky – z Vrútok – vo Vrútkach, Látky – z Látok – v Látkach, Strážky – zo Strážok – v Strážkach, Lúky – z Lúk – v Lúkach.

            2. Pomnožné podstatné mená mužského rodu bez jasnej významovej súvislosti s pôvodnými apelatívami (t. j. so všeobecnými podstatnými menami, podľa ktorých boli obce pomenované). Takéto názvy sa skloňujú ako plurálové tvary vzoru dub a v lokáli majú príponu -och ako v duboch. Genitív sa však v spisovnej slovenčine pri nich netvorí príponou -ov ako pri vzore dub – z dubov, ale nulovou príponou a s predĺžením poslednej kmeňovej slabiky,napr. Donovaly – z Donoválv Donovaloch, Krompachy – z Krompách – v Krompachoch, Margecany – z Margecian – v Margecanoch, Gbely – z Gbiel – v Gbeloch, Žabokreky – zo Žabokriek – v Žabokrekoch, ako aj Sebechleby – zo Sebechlieb – v Sebechleboch. Tak aj Bruty – z Brút – v Brutoch, (Spišské) Vlachy – z Vlách – vo Vlachoch, Tlmače – z Tlmáč (teda aj do Tlmáč) – v Tlmačoch.Kmeňová slabika sa nemení, keď je dlhá, napr. Dvorníky – z Dvorník – v Dvorníkoch, Rakúsy – z Rakús – v Rakúsoch, alebo keď je predchádzajúca slabika v kmeni dlhá, napr. Piešťany – z Piešťan – v Piešťanoch.

            3. Pomnožné podstatné mená mužského rodu, ktoré si zachovali významovú súvislosť s pôvodným apelatívom a skloňujú sa ako plurálové tvary príslušných apelatív, napríklad Brehy – z Brehov – v Brehoch, Dvory – z Dvorov – v Dvoroch, Kúty – z Kútov – v Kútoch, Sliače – zo Sliačov – v Sliačoch, Vinosady – z Vinosadov – vo Vinosadoch.

            Ako vidíte, v 1. a v 2. skupine názvov sa genitív tvorí podobným spôsobom s nulovou príponou a väčšinou s predĺžením poslednej kmeňovej slabiky (ak už nebola dlhá). Názvy mužského rodu však majú v datíve príponu -om, napríklad k Sebechlebom, ku Gbelom, ku Krompachom, k Brutom, k Vlachom, k Tlmačom, a v lokáli majú príponu -och, t. j.  v Sebechleboch, v Gbeloch, v Krompachoch, v Brutoch, vo Vlachoch, v Tlmačoch. Názvy ženského rodu majú v datíve príponu -ám alebo -am, teda k Šahám, k Vrútkam, k Látkam, a v lokáli majú príponu -ách, -ach, teda v Šahách, vo Vrútkach, v Látkach.

V prípade neistoty pri skloňovaní podobných názvov sa možno oprieť o kapitolu Názvy obcí na Slovensku na konci Pravidiel slovenského pravopisu (2013, sprístupnené sú na stránke Jazykovedného ústavu http://www.juls.savba.sk/psp_2013.html), v ktorej sa uvádza pri každom názve rod aj prípona v genitíve a niekedy aj v lokáli.


Otázka z 07. 12. 2015 bola zodpovedaná dňa 07. 12. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Bruty
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku