Otázka:

Píše sa slovo "zadĺžený" s dĺžňom, keď je slovo "dlh" s krátkym "l"?

Heslá:

zadlžený, zadlžiť sa, dlh, predĺžený, predĺžiť, dlžiť, dĺžka

Odpoveď:

Ako ste sa mali možnosť presvedčiť v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) i v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), v prídavnom meno zadlžený je spoluhláska l. Toto prídavné meno je odvodené od slovesa zadlžiť sa, ktoré súvisí so slovom dlh. Spoluhláska ĺ je v príčastí predĺžený, ktoré je odvodené od slovesa predĺžiť, i v slovese dĺžiť, ktoré súvisia so slovom dĺžka. Citované príručky sú spolu s ďalšími publikáciami sprístupnené na našej webovej stránke cez odkaz Pramene v elektronickej podobe → Lexikografické príručky alebo skráteným prístupom http://slovniky.juls.savba.sk.

 


Otázka z 12. 11. 2011 bola zodpovedaná dňa 30. 11. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zadlžený
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku