Otázka:

Je správne, keď v knihe od Todda Burpa a Lynn Vincentovej "Nebo nie je výmysel" preložila Dominika Uhríková anglické slová "Mum, Mummy" ako "mamka"?

Heslá:

mamka, matka, mama, mamička, mamina, mamuľa, mamulienka, mamuška, mami

Odpoveď:

Slovo mamka zaznamenáva Synonymický slovník slovenčiny (2004) i Krátky slovník slovenského jazyka (2003) ako hypokoristické pomenovanie slova matka, mama. Slovo mamka je celoslovenský výraz, ktorý je územne diferencovaný podľa stupňa expresívnosti. Kým na strednom Slovensku má slovo mamka príznak citovej nedostatočnosti, na východnom Slovensku má kladné citové zafarbenie a na Požitaví sa slovo mamka používa ako štylisticky neutrálne slovo tak ako slová mama, matka. Zo slovotvorného hľadiska ide o zdrobnené pomenovanie utvorené systémovou príponou -ka, ktorou sa tvoria zdrobnené názvy ženských osôb, napr. žienka, dievčinka, Hanka, Evka, zvierat, napr. húska, myška, svinka, i vecí, napr. rúčka, nôžka, kuchynka, skalka. V slovenčine máme od slova mama viaceré hypokoristické pomenovania. Synonymický slovník slovenčiny okrem slova mamka uvádzaaj výrazy mamička, maminka, mamina, mamuľa, mamuľka, mamulienka, mamušenka, mamušinka, mamuška, mamičenka a v oslovení i mami. To, že sa prekladateľka rozhodla použiť v knihe Todda Burpa a Lynn Vincentovej výraz mamka,je jej rozhodnutie ako prekladateľky. Na posúdenie jeho vhodnosti by bolo potrebné dôkladne poznať text knihy. Táto vec je v prvom rade v kompetencii editora, resp. redaktora danej knihy.


Otázka z 31. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 16. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mamka
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku