Otázka:

Majú všetky podstatné mená mužského rodu, ktoré sú cudzieho pôvodu a zakončené na spoluhlásku l alebo r, v lokáli jednotného čísla pádovú príponu -i?

Heslá:

festival, karneval, interval, automobil, bacil, profil, textil, detail, email, koktail, štýl, alkohol, mentol, gól, titul, vestibul, paškál, paušál, globál, e-mail, hotel, seriál, areál, mejl, mail

Odpoveď:

 

 

Nie všetky neživotné podstatné mená mužského rodu, ktoré sú cudzieho pôvodu a sú zakončené na spoluhlásku l alebo r, majú v lokáli jednotného čísla pádovú príponu -i. Veľká skupina slov má v uvedenom páde tvar s pádovou príponou -e pravidelne podľa vzoru dub. Zo slov zakončených na -l sú to slová na -al, napr. festival – na festivale, karneval – na karnevale, interval – v intervale, na -il, napr. automobil – v automobile, bacil – o bacile, profil – v profile, textil – na textile, detail – na detaile, email (náter) – na emaile, koktail – v koktaile, na -ýl, napr. štýl – v štýle, na -ol, napr. alkohol – v alkohole, mentol – v mentole, na -ól, napr. gól – o góle, pól – na póle, na -ul, napr. titul – na titule, vestibul – vo vestibule, na -ál, napr. paškál – na paškále, paušál – v paušále, globál – v globále a i. Do tejto skupiny sa podľa súčasnej kodifikácie zaradilo aj novšie slovo e-mail (v e-maile), ale v praxi sa často aj pri tomto slove uplatňuje skloňovanie ako pri skupine slov (hotel, seriál, areál), ktoré majú v lokáli jednotného čísla pádovú príponu -i vzoru stroj. Táto skutočnosť sa zohľadnila v 3. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (2015), kde sa pri hesle mail uvádza pre lokál jednotného čísla dvojtvar -li/-le. Analogicky možno tieto koncovky použiť aj pre slovo e-mail (resp. email), ktoré bolo spracované v 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (2006) bez variantu, iba s príponou -le.


Otázka z 18. 06. 2009 bola zodpovedaná dňa 22. 06. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu festival
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku