Otázka:

Ktoré slovné spojenie je správne: "vietor zavýjal" alebo "vietor zavíjal"?

Heslá:

zavýjať

Odpoveď:

V slovnom spojení vietor zavýjal je tvar slovesa zavýjať, ktoré má význam „prenikavo, ťahavo zaznieť“. Sloveso zavíjať má význam 1. vinutím baliť, zavíňať a 2. vitím vpletať, zapletať a možno ho použiť napr. v slovných spojeniach mama zavíjala dieťa do perinky, dievčatá zavíjali kvety do vencov.

 Výklad slovies zavýjať zavíjať si môžete pozrieť v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), ktorý je sprístupnený na webovej stránke nášho ústavu cez odkaz Pramene v elektronickej podobe → Lexikografické príručky alebo skráteným prístupom slovnik.juls.savba.sk.

 


Otázka z 12. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 07. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zavýjať
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku