Otázka:

Vyšiel v slovenčine etymologický slovník? Aký je pôvod slova lekár?

Heslá:

lekár, liečiť, liek, etymológia

Odpoveď:

 

 

Slovenský etymologický slovník zatiaľ nevyšiel, ale na jeho príprave pracuje PhDr. Ľubor Králik, CSc., pracovník oddelenia dejín slovenčiny, onomastiky a etymológie JÚĽŠ SAV. Etymológiou českých a slovenských slov sa zaoberajú tieto etymologické slovníky:

            MACHEK, Václav: Etymologický slovník jazyka českého. Praha: Academia 1968;

            HOLUB, Jozef – LYER, Stanislav: Stručný etymologický slovník jazyka českého. Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1967;

            REJZEK, Jiří: Český etymologický slovník. Voznice: LEDA 2001.

            Podľa Českého etymologického slovníka je slovo lekár (podobne ako sloveso liečiť) odvodené od slova liek, ktorého východiskom je už praslovanské lěkъ, obyčajne považované za staré prevzatie z germánskych jazykov (porov. odvodené gótske lēk-inōn „liečiť“), pričom germánske výrazy pochádzajú pravdepodobne z keltských jazykov (porov. írske líaig „lekár“).


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu lekár
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku