Heslo: rozdeľovanie slov

Otázka:

Dobrý deň, ako sa správne rozdeľujú slová prádlo, pripravoval a muchotrávka?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Správne rozdeľujem nasledujúce slová: po-užívala, Regens-burgu, krát-ko, Eu-rópa, po-skytnúť, reform-ných, poe-tiky, po-znanie, syl-logismorum, ná-stennému, umiest-nenie, zá-kladom, vlast-ne, vý-znamov, do-plnkov, samo-statné, vý-zdobné, ne-sporne, vý-zdobné, na-hradený, pomysel-nom, čiast-kových, ne-skororománskych, vý-sledky, mest-ského, zá-kladného, vý-tvarným, vý-znamom, po-známe, uza-tvárateľné, do-klady, Cen-nino, Po-stup, vy-schnutí, naprí-klad, kapln-ky, hl-boko, pou-kazuje, funk-ciou, nepo-stačoval, vlast-nej? A čo spojenie Speyeri a lásky a slová Sevillského?Ako sa správne rozdeľujú? Je aj toto rozdelenie slov správne: te-óriu, po-ézia, regi-ónoch, re-alizácia, stere-otypy, re-agujú, vizu-álnym?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Môžem rozdeliť slová na konci riadku tak, že na konci alebo na začiatku riadku bude jednohlásková slabika?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Dobrý deň, ako správne rozdelím slová ucho, oko a opravár?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne delenie na slabiky tak, ako sa učia žiaci 3. ročníka ZŠ?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Slovo osa je jednoslabičné, alebo dvojslabičné?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Sú mužské mená Leo a Elo jednoslabičné alebo dvojslabičné? Ako ich rozdeliť na konci riadka?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa správne rozdeľujú slová kývla, postiť, nikdy, Bezák?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa správne rozdeľuje na slabiky slovo ilustrácia?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Často sa stretávam s delením slov končiacich napr. dvojhláskami ia, ie, keď na konci riadku, pred rozdeľovníkom je ponechané i a nový riadok začína ďalšou časťou dvojhlásky a, e. Je to tak správne?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku